Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2019

7879 39fc 500
Anna Ciarkowska 
Reposted fromhormeza hormeza viamesoute mesoute
Czuję się jak więzień. I co z tego, że nie ma krat? Kraty są we mnie, w mojej głowie.
— Małgorzata Gutowska-Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamesoute mesoute
Reposted frombluuu bluuu
0395 ee28 500
Reposted fromoll oll viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Inside the world of beautiful people
5948 f8b3 500
Reposted fromthetemple thetemple vianiskowo niskowo
- Chciałbym wiedzieć, co ci jest - powiedział. - Czy mogę Ci jakoś pomóc?
- W czym można człowiekowi naprawdę pomóc - rzekła. Odgarnęła swoje ciężkie, brązowe włosy i milczała chwilę. Widziała, iż patrzy na nią aż do bólu oczu. - Każdy musi sobie sam dawać jakoś radę - rzekła. - Cóż więcej?
— Hłasko
Reposted fromMissTake MissTake vianyaako nyaako
Nie odchodzi się, bo pojawia się ktoś. Odchodzi się, bo ktoś, kto był do tej pory, mniej lub bardziej świadomie przestawał z czasem być.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx vianiskowo niskowo

August 15 2019

0503 567e
Reposted fromcontigo contigo viacarmenluna carmenluna
0681 c533
Reposted fromdivi divi viacarmenluna carmenluna
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
Reposted frommessedup messedup vianiskowo niskowo
I w środku sierpnia jesień szczypie mnie w oczy.
Reposted frommleczuu mleczuu viajunior13 junior13
Reposted fromshakeme shakeme viamartrol martrol
0211 98a9 500
Reposted frommoai moai viadancingwithaghost dancingwithaghost
0212 ea3a
Reposted frommoai moai viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
0205 eab8 500
3328 b9f3 500
Reposted fromonlyman onlyman viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Reposted fromshakeme shakeme viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl