Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2018

Reposted frombluuu bluuu
7356 4e67
Reposted fromlostinspace lostinspace viaiammistake iammistake
Człowiek czasem podejmuje jakąś decyzję, sam nie wie, w jaki sposób, i ta decyzja trwa siłą rozpędu. Z roku na rok coraz trudniej ją zmienić.
— nieznośna lekkość bytu, Milan Kundera
Reposted fromprzeblyski przeblyski viaiammistake iammistake
czasem dwoje ludzi musi się rozstać, żeby zrozumieć, że nigdy nie powinni tego robić
— Remigiusz Mróz "Hashtag"
Reposted fromobliviate obliviate viaiammistake iammistake

November 30 2018

4241 16f5
Reposted fromaammaazing aammaazing vialaparisienne laparisienne
2744 f6f3 500
Reposted fromMuppet Muppet viablackheartgirl blackheartgirl
5885 6d97 500
Reposted fromobliviate obliviate
Jeśli nie możesz być lepsza od swojej konkurencji, to chociaż ubierz się lepiej.
— Anna Wintour
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Reposted frombluuu bluuu
czasem dwoje ludzi musi się rozstać, żeby zrozumieć, że nigdy nie powinni tego robić
— Remigiusz Mróz "Hashtag"
Reposted fromobliviate obliviate

November 09 2018

3326 e069 500

Zuzanna Ginczanka

Reposted fromyourtitle yourtitle viawiksz wiksz
Reposted frombluuu bluuu viawiksz wiksz

November 06 2018

5672 10c6 500
Reposted frommrrru mrrru viaiammistake iammistake
5873 36d8
Reposted fromclerii clerii viaiammistake iammistake

November 05 2018

Poznałam Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
Reposted fromniiks niiks viaiammistake iammistake

October 28 2018

2809 27ff 500
Reposted fromrichardth richardth viaszydera szydera
0004 b6bc
Reposted fromipo ipo viaszydera szydera
1100 ca68 500
Zadura
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl