Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

5968 59f4 450
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaszydera szydera
5240 bf4c 450
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vianiskowo niskowo
4899 1024 450
Reposted fromilovemovies ilovemovies vianiskowo niskowo
Ludzie w ciągu twojego życia będą przychodzić i odchodzić od ciebie z różnych ważnych lub najbardziej prozaicznych przyczyn. [...] Więc to ty musisz być najlepszą przyjaciółką samej siebie, wiedzieć, kim jesteś, i nigdy nie pozwolić sobie wmówić, że jesteś kimś, kim dobrze wiesz, że nie jesteś.
— Mia March
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianiskowo niskowo
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viamagolek22 magolek22
3795 35ff 450
Reposted frombadsamaritan badsamaritan viaszydera szydera

November 07 2017

5881 4220 450
6894 8bef 450
6412 f33b 450
Reposted frompiizza piizza viajointskurwysyn jointskurwysyn
Poczołgałam się z powrotem do łóżka i naciągnęłam prześcieradło na głowę. Ponieważ jednak przepuszczało światło, wtuliłam twarz w poduszkę, żeby stworzyć złudzenie, że jest noc. Zastanawiałam się nad tym, czy nie należałoby może wstać, ale nie mogłam znaleźć żadnego powodu. Nic na mnie nie czekało.
— Sylvia Plath, Szklany klosz
1916 ae79 450
1x.com

November 02 2017

4220 114e 450
Reposted fromcensoredanon censoredanon
4813 75ee 450
Reposted fromdivi divi viasadporn sadporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl