Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2018

6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viaiammistake iammistake
6493 f75a 500
Ron Hicks
stollen kiss
9409 fc8a 500
Reposted frompiehus piehus viadancingwithaghost dancingwithaghost
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

August 06 2018

Reposted fromsilence89 silence89 viamelodyjna melodyjna
5102 a17d
Reposted fromambermoon ambermoon vialottibluebell lottibluebell
Okropne uczucie być niczyją  Być nikomu niepotrzebną  Żyć nadzieja ze może kiedyś że może ktoś  Chociaż jedna osoba dla której będę kimś... 
Reposted frommaajaana maajaana viaiammistake iammistake
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiammistake iammistake
[...] wyrzuć ze swojego słownika dwa zwroty:  "powinnam "  "w moim wieku " W twoim wieku możesz prawie wszystko, dziewczyno. I do niczego nie musisz się śpieszyć.  [...]  Każdy ma swoje własne tempo i nie ma co się oglądać na innych.  Bo to twoje życie [...]. Dlatego pomyśl, czego ty chcesz i na czym tobie zależy.
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
Reposted fromlifeless lifeless viaiammistake iammistake
4506 fa59 500
Reposted fromdeviate deviate viajointskurwysyn jointskurwysyn
Czy są na świecie rzeczy, których się nie traci?
— Haruki Murakami
3783 4989 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viablackheartgirl blackheartgirl
4353 99c0
wszyscy jesteśmy tacy sami. wszyscy odczuwamy ból. wszyscy żyjemy chaotycznie.
Reposted fromflesz flesz viaiammistake iammistake
6928 20b8

bardzo krótka historia o umieraniu

nie można się narzucać, a ludzie lubią odrzucać. właśnie tak umierają znajomości. 

August 03 2018

8320 e510
Reposted frombuddhablink buddhablink viaiammistake iammistake
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl