Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

11:00
6941 ad1c 500
Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaki-adi ki-adi
11:00
10:58
7179 10bc
Reposted fromchceuciec chceuciec
10:57
7182 ad2c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec
10:56
In three words I can sum up everything I've learned about life. It goes on.
— Robert Frost
Reposted frommefir mefir viaszarakoszula szarakoszula
10:56
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viaszarakoszula szarakoszula
10:56
rok temu o tej porze też było chujowo
Reposted fromcompromise compromise viaszarakoszula szarakoszula
10:55
10:55
Reposted frommr-absentia mr-absentia viabrzask brzask
10:55
- A jak nie wyjdzie?

- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania

— Kamila Rowińska
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viaznikajac znikajac
10:53
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viabrzask brzask
10:51
6252 4880
Reposted fromatomicpuppies atomicpuppies vianyaako nyaako
10:51
5039 e471 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viadontforgot dontforgot
10:50
2520 710b 500
Reposted fromdelain delain viadontforgot dontforgot
10:50
0308 1192
10:50
10:50
6078 81a2
Reposted frommental-cat mental-cat viaabsolutiv absolutiv
10:49
10:49
8263 c7c5
Reposted fromdusix dusix viaszydera szydera
10:49

Doskonale wiem
Jak trudno sie nie bać
Tego świata i ludzi
Czasem już nie widzisz nic
A ciemność gdzieś w sercu
Nie daje duszy śnić
— Piotr Bajtlik i Magda Wasylik - Twój kolor
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl