Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromFlau Flau viaempathetic empathetic
5160 7f6d 450
Reposted fromfreakish freakish viaempathetic empathetic
2723 7f9c 450
Reposted byjethraPaintedinredodysseyinvissibleeMasheegoisteewhiskywithspritepsycholekagta13
9824 77ea 450
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viatoniewszystko toniewszystko
3681 9eaa 450
Reposted fromunr-eal unr-eal viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
8255 7387 450
Reposted fromLittleJack LittleJack viadivi divi
4558 b375 450

h-o-r-n-g-r-y:

I have a thing for watching a sunrise 04:05 in the morning.

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viainsomniia insomniia
1938 bf56 450
Reposted frommasterofpuppets masterofpuppets viadivi divi
4476 9bfe 450
Reposted frompiehus piehus viadivi divi
Zasnąć i zapomnieć - albo nie: wyrwać się z tego miasta i gdzieś na uboczu stworzyć choćby kawałek życia takiego, jak te najlepsze, bezpowrotnie minione dni, jak te wizje teraźniejszości, wolne od przypadku i nudy, piękne jak dzieła sztuki w swej koniecznej harmonii, a jednocześnie lotne w dowolności i fantazji jak puszki kwiatów pędzone wiatrem nad łąkami.
— Witkacy Pożegnanie jesieni
Reposted fromwowlovely wowlovely vialekkaprzesada lekkaprzesada
4181 bbac 450
Reposted fromnyaako nyaako viawindingroads windingroads
3691 dce5 450
Reposted fromdivi divi viaalmostlover almostlover
8026 23ea 450
Reposted fromdivi divi vialekkaprzesada lekkaprzesada
8068 fb09 450
Reposted fromoutoflove outoflove
Reposted fromgruetze gruetze viamsofall msofall
1491 bbd1 450
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viamsofall msofall
7463 e997 450
Reposted frombrumous brumous viadivi divi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl