Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

-Jakoś sobie poradzę.
-Jakoś sobie radzić to nie jest życie.
— James Frey Ostatni testament
Reposted fromfreakish freakish viaalliwantisyou alliwantisyou
0495 ccc0 450
Reposted fromnosmile nosmile viaalliwantisyou alliwantisyou
8493 86d7 450
Reposted fromslodziak slodziak viaalliwantisyou alliwantisyou
1054 5572 450
Reposted fromopticculture opticculture vianiskowo niskowo
5026 e4c0
Reposted fromjanka89 janka89 vianiskowo niskowo
7817 0042 450
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viancmsp ncmsp

Moje oczy są zawsze smutne. Nie ważne jak szeroko się uśmiecham

6499 6dc3 450
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi viaalliwantisyou alliwantisyou
6444 c2ae 450
chciałbym pojechać do jakiegoś więzienia albo szpitala żeby ktoś miał na mnie oko
bo chyba funduję sobie śmierć a nie nacieszyłem się życiem mógłbym sobie jeszcze pożyć tak myślę, ale w sumie to nie wiem...
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaalliwantisyou alliwantisyou

July 06 2017

6660 0626 450
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaalliwantisyou alliwantisyou
2887 698d 450
3667 b391 450
Reposted fromretro-girl retro-girl viasomebunny somebunny
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viasomebunny somebunny
Każdy z nas czegoś żałuje. Każdy z nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. Każdy z nas, chociaż raz powiedział "nie", wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o "tak". Każdy z nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. To nic złego popełniać błędy...
Reposted fromniuska niuska vianiskowo niskowo

July 04 2017

Nie lubię jak ktoś kłamie, jak nie dotrzymuje słowa, jak zawodzi. Nie lubię jak się zaczynam pozytywnie nastawiać po to, by za chwilę stwierdzić, że każda historia mojego życia kończy się tak samo.. 
— myśli wieczorne..
1212 df38 450

delta-breezes:

Cliff & Neel | @neelandcliff

Reposted frompupuch pupuch viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl