Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

July 18 2017

4412 e230 450
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
1579 1dc5 450
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
1558 cccc 450
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost

July 17 2017


Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaola4650 ola4650
Reposted fromFlau Flau viaola4650 ola4650
9002 e788 450
Reposted fromchudazupa chudazupa viasmutnazupa smutnazupa
0057 6c1c 450
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutoflove outoflove
Dziwne są zrządzenia losu... Czy kiedykolwiek przyszłoby ci do głowy, że twoje życie potoczy się tak, jak się potoczyło?
— Nicholas Sparks
6535 1b23 450
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vialaazy laazy
2264 331a 450
Reposted frommimikyu mimikyu viancmsp ncmsp
4806 0974 450
Serce mi się ścisnęło, jak go zobaczyłam. Głupie to serce jakieś, czy co?
— Monika Sawicka
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu. I wyjście z domu.. i herbata. 

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viazwyklajakzawsze zwyklajakzawsze
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl