Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

8237 116b 450
Reposted fromnieinteresujsiee nieinteresujsiee viaodnowa odnowa
4737 6ad3 450
"Cierpienia młodego Wertera" vol.3
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSalute Salute
taka właśnie jestem. to mój jedyny, ułomny mechanizm obronny - zobojętnienie. drętwieję i nie dopuszczam do siebie nikogo. czekam w napięciu jak ranione zwierzę, które bardzo się boi, wiedząc jednocześnie, że samo nie przetrwa kolejnej nocy.
http://fb.com/prosteformyliryczne
Reposted frompierdolony pierdolony vianyaako nyaako
5929 9956 450
Reposted frombanitka banitka vianyaako nyaako
9699 0045 450
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaalliwantisyou alliwantisyou
Gdybym mógł, nauczyłbym ludzi patrzeć.
— 500 days of Summer
Reposted fromObscurity Obscurity vialekkaprzesada lekkaprzesada
7986 9a45 450
Reposted fromdeviate deviate vialekkaprzesada lekkaprzesada
4454 4ab0 450
Reposted fromohnina ohnina vialekkaprzesada lekkaprzesada
Celem każdej przyjaźni jest dawanie drugiej osobie siły, gdy tylko tego potrzebuje.
— Jonathan Carroll, Śpiąc w płomieniu
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa vialekkaprzesada lekkaprzesada
4639 92e6 450
Reposted fromjestemzero jestemzero vialekkaprzesada lekkaprzesada
5575 e56a
Reposted fromDoopamina Doopamina viaszydera szydera
Reposted fromsapnai sapnai viancmsp ncmsp
7579 4b69 450
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaMonasi Monasi

July 31 2017

July 29 2017

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl