Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

bzdura
08:59
Reposted fromshakeme shakeme viawishyouwerehere wishyouwerehere
bzdura
08:59
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viawishyouwerehere wishyouwerehere
bzdura
08:59
bzdura
08:59
bzdura
08:58
bzdura
08:58
9991 c733 400
Reposted frommangoe mangoe viadancingwithaghost dancingwithaghost
bzdura
08:58
8103 1ee7 400
A couple admires the color and texture of Monet’s Water lilies at MoMA, New York
bzdura
08:56

January 13 2020

bzdura
22:29
0904 f61e 400
Reposted fromnutt nutt viairmelin irmelin
bzdura
22:29
2760 840f 400
Reposted fromkarahippie karahippie
bzdura
22:28
2827 bd68 400
Reposted fromkarahippie karahippie
bzdura
22:28
2829 83c0 400
Reposted fromkarahippie karahippie
bzdura
22:27
2854 24eb 400
Reposted fromkarahippie karahippie

January 10 2020

bzdura
20:07
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński
bzdura
20:07
5520 11f0 400
Reposted fromolbaria olbaria viairmelin irmelin
20:07
8863 a9bb 400
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
bzdura
20:07
bzdura
20:07
5525 4450 400
Reposted fromlaters laters viacarmenluna carmenluna
bzdura
20:07
bzdura
20:06
Ludzie odchodzą, ale to jak odeszli zostaje na zawsze.
— Rupi Kaur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl